Kauneushoitola Tuusula

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kauneushoitola Namu Oy
Y-tunnus: 2568891-3
Osoite: Kauppatie 4
Postinumero: 04300
Postitoimipaikka: Tuusula
Puhelinnumero: 0404197323
Sähköpostiosoite: info@kauneushoitolanamu.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Kauneushoitola Namu Oy
Nimi: Hanna Vanhanen
Osoite: Kauppatie 4
Postinumero: 04300
Postitoimipaikka: Tuusula
Puhelinnumero: 0404197323
Sähköposti: info@kauneushoitolanamu.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Kauneushoitola Namu Oy
Nimi: Hanna Vanhanen
Osoite: Kauppatie 4
Postinumero: 04300
Postitoimipaikka: Tuusula
Puhelinnumero: 0404197323
Sähköposti: info@kauneushoitolanamu.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito, sekä toimiva asiakassuhde. Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden tuottamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämistä ja kehittämistä varten. Kerättäviä tietoja käytetään Kauneushoitola Namun oy:n asiakkaan ja hoitajan väliseen viestintään.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan luvalla yhteystietoja käytetään Kauneushoitola Namu oy tarjouksiin ja palveluihin liittyvään tiedottamiseen ja mainontaan. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen tähän tarkoitukseen milloin tahansa.

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, ikä, puhelinnumero, kotiosoite, sähköpostiosoite.

Terveydentilaa koskevat tiedot: asiakkaan terveydentila ja käyttämät lääkkeet, leikkaukset ja vammat, raskaus, aikaisemmat hoidot sekä asiakkaan antamat lisätiedot.

Hoitotapahtumaa koskevat tiedot: asiakkaan alkutilanne, hoitoajat, annettu hoito sekä asiakkaan antamat lisätiedot.

Noudatettavia lakeja: Henkilötietolaki 523/1999, kuluttajansuojalaki 393/2014, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.

7. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan tai niin pitkään, kun laki sitä edellyttää. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaalta itseltään.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä yrityksen ulkopuolelle.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Sivumme ei kerää evästeitä (cookies).

11. Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.